Translate "Migga" into Catalan (català)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Migga — dimecres (Catalan / català)
És el tercer dia de la setmana. És el dia de Mercuri. El dimecres es considera comunament com a tercer dia de la setmana, tot i que tècnicament és el quart.

Translate Migga

Learn how to say "Migga" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Catalan by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey