Translate "mercado financeiro" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


mercado financeiro — rynek finansowy (Polish / polski)
miejsce lub instytucja, na terenie której spotykają się kupujący i sprzedający w celu handlu wartościami pieniężnym, akcjami, obligacjami itd.

Translate mercado financeiro

Learn how to say "mercado financeiro" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey