Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Mare Nostrum" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Mare Nostrum — Средиземно море (Bulgarian / български)
Най-голямото вътрешно море между Европа, Африка и Азия, свързано в западния си край с Атлантическия океан посредством Гибралтарския проток, включващо Тиреново, Адриатическо, Егейско и Йонийско морета, както и големи острови като Сицилия, Сардиния, Корсика

Translate Mare Nostrum

Learn how to say "Mare Nostrum" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC