Toll Free: (800) 790-3680

Translate "lolouila" into Mongolian

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lolouila — компьютер (Mongolian)
Математикийн тооцоолол ба логикийн үйлдлүүдийг гүйцэтгэдэг, ялангуяа том хэмжээний өгөгдлийг маш түргэн боловсруулах, хадгалах, олж авч болох програмчлах боломжтой тоног төхөөрөмж.

Translate lolouila

Learn how to say "lolouila" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hawaiian and Mongolian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC