Translate "locomotiva" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


locomotiva — lokomotywa (Polish / polski)
samoporuszający się silnik napędzany parą, elektrycznością lub olejem napędowym służący jako siła pociągowa na torach kolejowych

Translate locomotiva

Learn how to say "locomotiva" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey