Translate "livsrum" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


livsrum — жизнено пространство (Bulgarian / български)
Помещение, постройка или пространство, използвано за обитание и свързано с основни жизнени дейности, като сън, почивка или хранене.

Translate livsrum

Learn how to say "livsrum" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey