Translate "linia" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


linia — line (English)
Term used in GIS technologies in the vector type of internal data organization: spatial data are divided into point, line and polygon types.

The original Polish definition:

linia (Polish)
reprezentacja geometryczna obiektu zbyt wąskiego, aby można go przedstawić w danej skali jako powierzchnię; w modelach środowiska przyrodniczego linia jest analogiem dróg, rzek, granic itp.; w modelu wektorowym linia rozpoczyna się i kończy w węźle

Translate linia

Learn how to say "line" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Polish and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey