Translate "levnadsstandard" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


levnadsstandard — стандарт на живот (Bulgarian / български)
Мярка за нивото на развитие в определена страна или общност, базирана на фактори като личен доход, образование, продължителност на живота, консумация на храна, здравеопазване, технологии и използване на природните ресурси.

Translate levnadsstandard

Learn how to say "levnadsstandard" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey