Translate "leksykon" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


leksykon — лексикон (Bulgarian / български)
Речник от определена сфера на дейност, регион, на определена социална група или индивид, или пълният набор морфеми или значими единици на даден език и думите му.

The original Polish definition:

leksykon (Polish)
Zasób słów dotyczący określonej dziedziny działalności, określonego regionu, klasy społecznej lub jednostki, lub też kompletny zestaw morfemów albo znaczeniowych jednostek języka.

Translate leksykon

Learn how to say "leksykon" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Polish and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey