Translate "ledning" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ledning — rurociąg (Polish / polski)
Sztywne rury, które transportuje płyn wody, pary lub inne, stosowane w kanalizacji i wielu innych zastosowań.
przewód rurowy (wraz z armaturą) do przesyłania cieczy lub gazów na znaczne odległości
wykonywanie czynności administracyjnych, sprawowanie władzy, kontrolowanie, nadzorowanie; akt zarządzania, kierowania, administrowania przedsiębiorstwem, gospodarstwem, itp.

Translate ledning

Learn how to say "ledning" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey