Translate "ledning" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ledning — тръбопровод (Bulgarian / български)
Поредица тръби, свързани с клапи и други контролни устройства за пренос на течности, газ или раздробени твърди вещества..
Твърда тръба, която транспортира вода, пара или други течности, използвани в водопроводни и множество други приложения.
Управа, контрол, надзор, физическо или ръчно управление; управляване чрез напътствие или урегулиране, администриране като управление на семейство, домакинство, организация и пр.

Translate ledning

Learn how to say "ledning" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey