Translate "lasyr" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lasyr — Ледена кора (Bulgarian / български)
Покритие от лед, обикновено прозрачно и гладко, но съдържащо въздушни включения, образувано върху изложени на открито предмети чрез замръзване на тънък слой свръхохладена вода, отложена от дъжд, ситен дъжд или мъгла, или вероятно кондензирана от свръхохла

Translate lasyr

Learn how to say "lasyr" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey