Translate "las" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


las — forest (English)
A dense growth of trees more extensive than a grove and smaller than a forest.
A vegetation community dominated by trees and other woody shrubs, growing close enough together that the tree tops touch or overlap, creating various degrees of shade on the forest floor.

The original Polish definition:

las (Polish)
Zbiorowisko roślinne, w którym dominują drzewa i krzewy rosnące w zwarciu tak, że tworzony przez nie wyraźny okap ocienia dno lasu, także: naturalny lub wyhodowany przez człowieka zwarty zespół roślinności z przewagą roślin drzewiastych i ze swoistymi zespołami fauny.
obszar gęsto porośnięty drzewami

Translate las

Learn how to say "forest" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Polish and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey