Translate "lagstiftning om vattenresurser" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lagstiftning om vattenresurser — законодателство по водните ресурси (Bulgarian / български)
Обвързващо правило или сбор от правила, предписани от държавата за управление и опазване на естественото водоснабдяванеи водните пътища в дадена област.

Translate lagstiftning om vattenresurser

Learn how to say "lagstiftning om vattenresurser" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey