Translate "lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivning" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivning — ustawodawstwo dotyczące OOŚ (Polish / polski)
przepisy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko; przepisy dotyczące skutków w środowisku powodowanych przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia oparte na dyrektywie 85/337

Translate lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivning

Learn how to say "lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivning" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey