Translate "lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivning" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivning — закон за овос (Bulgarian / български)
Закон, отнасящ се до оценяването на последствията от определени обществени и частни проекти върху околната среда, основавайки се на Директива номер 85/337.

Translate lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivning

Learn how to say "lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivning" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey