Translate "lagstadgat offentligt organ" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lagstadgat offentligt organ — statutowy organ publiczny (Polish / polski)
stowarzyszenie finansowane w całości lub częściowo z budżetu państwa, powoływane do wprowadzania i obsługiwania programów, projektów dla społeczeństwa, często z niewielką ingerencją rządu w codzienną działalność

Translate lagstadgat offentligt organ

Learn how to say "lagstadgat offentligt organ" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey