Translate "lackera" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lackera — lakier (Polish / polski)
materiał zawierający znaczne ilości pochodnej celulozy, najczęściej nitrocelulozy, czasem też estrów celulozowych, takich jak: octan celulozy, maślan celulozy lub eter celulozy - etyloceluloza, używany w celu uzyskania połysku na mosiądzu lub innych powierzchniach metalicznych

Translate lackera

Learn how to say "lackera" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey