Translate "Kuitur" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kuitur — kultura (Polish / polski)
całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie

Translate Kuitur

Learn how to say "Kuitur" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey