Translate "koper" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


koper — meď (Slovak / slovenčina)
Chemický prvok; jeden z najdôležitejších neželezných kovov; ťažný a kujný kov náchádzaný v rôznych rudácha pužívaný v priemysle, vývoji a umení v obidvoch formách ako čistý aj legovaný.

Translate koper

Learn how to say "koper" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey