Toll Free: (800) 790-3680

Translate "konu-okehu" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


konu-okehu — Барий (Bulgarian / български)
Мек, сребристобял химически елемент, метал от групата на алкалните. Използва се при лагерни сплави, а съединенията му се използват като пигменти.

Translate konu-okehu

Learn how to say "konu-okehu" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Maori and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC