Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Kommunikationsmittel" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kommunikationsmittel — środki komunikacji (Polish / polski)
środki, za pomocą których odbywa się przekazywanie informacji we współczesnych społeczeństwach, np.prasa, radio, telewizja, Internet

Translate Kommunikationsmittel

Learn how to say "Kommunikationsmittel" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC