Translate "Kommunikation" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kommunikation — komunikacja (Polish / polski)
proces informacyjny mający na celu przekazanie informacji, składający się z nadawania komunikatu połączonego najczęściej z kodowaniem informacji, przekazywania oraz odbierania komunikatu połączonego z odkodowywaniem informacji

Translate Kommunikation

Learn how to say "Kommunikation" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey