Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Kommunalpolitik" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kommunalpolitik — политика на местното управление (Bulgarian / български)
Курс на действие, възприет и провеждан от управляващ политически орган или система и определящ обществените дела на град, населено място или област.

Translate Kommunalpolitik

Learn how to say "Kommunalpolitik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC