Translate "Kommerzialisierung" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kommerzialisierung — komercjalizacja (Polish / polski)
oparcie jakiejś działalności na zasadach handlowych, zwykle kosztem jakości

Translate Kommerzialisierung

Learn how to say "Kommerzialisierung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey