Translate "kolloidaler Zustand" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kolloidaler Zustand — колоидно състояние (Bulgarian / български)
Система от частици в една дисперсна среда, със свойства различни от тези на обикновен разтвор поради по-големия размер на частиците. Наличието на тези частици може да бъде открито чрез използване на ултрамикроскоп.

Translate kolloidaler Zustand

Learn how to say "kolloidaler Zustand" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey