Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Kolloid" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kolloid — koloidy (Polish / polski)
Rozpowszechnione w przyrodzie układy o dużym stopniu rozdrobnienia, stanowiące ogniwo pośrednie między roztworami rzeczywistymi a zawiesinami; należą do nich aerozole, piany, zole.

Translate Kolloid

Learn how to say "Kolloid" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC