Translate "Kolibakterien" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kolibakterien — колиформни бактерии (коли бактерии) (Bulgarian / български)
Група бактерии, които обикновено се срещат в чревната система на човека и други топлокръвни животни и се използват като индикатор /измервани като брой на милиметър вода/ при тестването на санитарното качество на водата.

Translate Kolibakterien

Learn how to say "Kolibakterien" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey