Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Koks" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Koks — koks (Polish / polski)
produkt suchej destylacji węgla kamiennego; także: pozostałość po destylacji ropy naftowej, paku lub innych substancji organicznych; substancja stała, porowata, lżejsza od węgla, o dużej wartości opałowej, stosowana w hutnictwie, używana do produkcji karbidu, gazu generatorowego oraz jako opał

Translate Koks

Learn how to say "Koks" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC