Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Kohlenstoffkreislauf" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kohlenstoffkreislauf — въглероден цикъл (Bulgarian / български)
Цикълът на въглерода в биосферата, при който растенията превръщат въглеродния двуокис в органични съединения, които се поемат от растения и животни, а въглерода се връща в биосферата в неорганична форма чрез процесите дишане и разлагане.

Translate Kohlenstoffkreislauf

Learn how to say "Kohlenstoffkreislauf" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC