Translate "Kohlenhydrat" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kohlenhydrat — węglowodany (Polish / polski)
organiczne związki chemiczne zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu, występujące szczególnie obficie w świecie roślinnym (głównie w postaci skrobi i celulozy), stanowiące podstawowe źródło energii, koniecznej do podtrzymania procesów życiowych wszystkich żywych organizmów, niezbędny składnik pożywienia ludzi i zwierząt; cukry

Translate Kohlenhydrat

Learn how to say "Kohlenhydrat" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey