Toll Free: (800) 790-3680

Translate "klorofenol" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


klorofenol — хлорофенол (Bulgarian / български)
Основна група на хлорирани въглеводороди, пестициди и биоциди, представляваща много висок процент от употребяваните неселскостопански пестициди такива като антиразлагащи средства в невълнените текстилни изделия и като дървесни консерванти. Хлорофенолите

Translate klorofenol

Learn how to say "klorofenol" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC