Translate "jonbytare" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


jonbytare — Йонообменник (Bulgarian / български)
Постоянен неразтворим материал (обикновено синтетична смола), който съдържа йони, които се обменят обратимо с други йони в околната течност. При водно кондициониране се използват както катион-, така и анион-обменници. Обемът на един йонобменник се измерва

Translate jonbytare

Learn how to say "jonbytare" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey