Translate "joadium" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


joadium — jod (Polish / polski)
Niemetaliczny pierwiastek halogenowy; trujące, powodujące korozję płytki lub granulki łatwo sublimujące, nierozpuszczalne w wodzie, natomiast rozpuszczalne w rozpuszczalnikach powszechnego zastosowania; stosowane w celach bakteriobójczych i antyseptycznych, jako barwniki, nalewki i środki farmaceutyczne, w litografii oraz jako katalizatory i odczynniki analityczne.

Translate joadium

Learn how to say "joadium" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey