Toll Free: (800) 790-3680

Translate "joadium" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


joadium — Йод (Bulgarian / български)
Неметален халогенен елемент; отровните причиняващи корозия тъмни плочи или гранули лесно сублимират; неразтворим във вода, разтворим в обикновените разтворители; използва се като средство за убиване на бактерии и като антисептик, в бои, тинктури, лекарств

Translate joadium

Learn how to say "joadium" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC