Toll Free: (800) 790-3680

Translate "izotz; lei; horma" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


izotz; lei; horma — gołoledź (Polish / polski)
szklista pokrywa lodowa powstająca w czasie obniżania się temperatury poniżej 0°C wskutek zamarzania spadających przechłodzonych kropli deszczu, mżawki lub opadania mgły, a także z opadu nie przechłodzonego, jeśli zetknie się on z podłożem bardzo wyziębionym

Now that you've learned the Polish word for "izotz; lei; horma", maybe you also need Basque translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate izotz; lei; horma

Learn how to say "izotz; lei; horma" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC