Toll Free: (800) 790-3680

Translate "izotz" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


izotz — lód (Polish / polski)
szklista pokrywa lodowa powstająca w czasie obniżania się temperatury poniżej 0°C wskutek zamarzania spadających przechłodzonych kropli deszczu, mżawki lub opadania mgły, a także z opadu nie przechłodzonego, jeśli zetknie się on z podłożem bardzo wyziębionym
woda w stałym stanie skupienia, substancja utworzona przez zamrożenie wody do postaci ciała stałego; tworzy heksagonalną formę kryształów; także zamarznięta powierzchnia wody

Do you need Basque translation for your personal or business project? Now that you've found how to say "izotz" in Polish, Translation Services USA can help with that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate izotz

Learn how to say "izotz" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC