Translate "IT" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


IT — информационна технология (Bulgarian / български)
Системите, оборудването, компонентите и софтуерът, необходими за осигуряване на възстановяването, обработката и съхранението на информация във всички центрове на човешка дейност (домове, офиси, фабрики и т.н.), чието приложение най-общо изисква прилаганет

Translate IT

Learn how to say "IT" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey