Toll Free: (800) 790-3680

Translate "intertidal zone" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


intertidal zone — strefa międzypływowa (Polish / polski)
1) obszar między lądem a morzem regularnie odsłaniany ze względu na morskie pływy; organizmy morskie zamieszkujące strefy pływów muszą się przystosować do okresów ekspozycji na przemienne działanie powietrza i falowania wody, jest to jedno z najbardziej krytycznych środowisk z uwagi na uwarunkowania fizyczne, 2) strefa brzegowa między najwyższym zasięgiem przypływu i najniższym odpływu

The original English definition:

intertidal zone (English)
1) The area between land and sea which is regularly exposed to the air by the tidal movement of the sea. Marine organisms that inhabit the intertidal zones have to adapt to periods of exposure to air and to the waves created by wind, which makes it the most physically demanding of the marine habitats. 2) The shore zone between the highest and lowest tides. (Source: WRIGHT / LBC)

Now that you've learned the Polish word for "intertidal zone", maybe you also need English translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking English linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate intertidal zone

Learn how to say "intertidal zone" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in English and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC