Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Iadda" into Catalan (català)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Iadda — dimarts (Catalan / català)
El segon dia de la setmana. És el dia de Mart. El dimarts es considera comunament com a segon dia de la setmana, tot i que tècnicament és el tercer.

Translate Iadda

Learn how to say "Iadda" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Catalan by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC