Translate "hofsaak" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


hofsaak — Процес (Bulgarian / български)
Съдебно следствие и решаване на спорни въпроси между страни. Съдебно проучване на граждански или наказателен казус в съответствие с местното право за спорни въпроси между страните, фактически или правни, пред съд, който притежава съответна юрисдикция.

Translate hofsaak

Learn how to say "hofsaak" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey