Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Gfoa" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Gfoa — niebezpieczeństwo dla zdrowia (Polish / polski)
czynnik natury fizycznej lub chemicznej mogący szkodzić ludziom, majątkowi, zwierzętom, roślinom lub innym zasobom przyrodniczym

Translate Gfoa

Learn how to say "Gfoa" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC