Translate "forças policiais (legislação)" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


forças policiais (legislação) — полицейско право (Bulgarian / български)
Обвързващо правило или правила, установени от държавата и свързани с тактики на полицията или друг орган, създаден и упълномощен да опазва обществения ред, да предпазва от и разкрива престъпления и да осигурява спазването на гражданските разпоредби.

Translate forças policiais (legislação)

Learn how to say "forças policiais (legislação)" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey