Toll Free: (800) 790-3680

Translate "folio" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


folio — Листо (Bulgarian / български)
Главен орган за фотосинтеза и отделяне на влага във висшите растения, съставен обикновено от гладка зелена плочка, прикрепена към стъблото директно или посредством дръжка.

Translate folio

Learn how to say "folio" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC