Translate "fluxos hidrológicos" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fluxos hidrológicos — hidrološke značilnosti območja (Slovenian / slovenščina)
Vsa količina vode v porečju in njene značilnosti, ki se določajo z merjenjem količin kot so padavine, površinska in podzemeljska zaloga vode, vodni tok in evapotranspiracija. (Vir: BJGEO)

Translate fluxos hidrológicos

Learn how to say "fluxos hidrológicos" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey