Translate "fluorescente" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fluorescente — fluorescencyjny (Polish / polski)
Mogący emitować światło po uderzeniu elektronem lub inną formą promieniowania.

Translate fluorescente

Learn how to say "fluorescente" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey