Translate "flumen" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


flumen — Река (Bulgarian / български)
Воден поток, течащ в корито от височина към низина и вливащ си в езеро или море, освен в пустините, където може да изчезне напълно. Реката и всичките и притоци съставляват речния басейн.

Translate flumen

Learn how to say "flumen" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey