Toll Free: (800) 790-3680

Translate "fluidised bed" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


fluidised bed — złoże fluidalne (Polish / polski)
1) metoda efektywnego spalania stałych paliw węglopodobnych w warunkach stosunkowo niskiej temperatury, uzyskując w ten sposób niskie wartości emisji zanieczyszczeń; paliwo jest rozdrabniane lub mielone i następnie mieszane z rozdrobnionym materiałem obojętnym; mieszaninę umieszcza się na złożu, przez które przepuszczane jest powietrze z dołu do góry porywając cząsteczki, które zachowują się jak płyn; siły spowodowane cyrkulacją powietrza oraz rozdzielenie niewielkich cząsteczek paliwa zapewnia efektywne spalanie, 2) złoże rozdrobnionej substancji stałej, przez które przepływa w sposób kontrolowany powietrze, dzięki czemu zachowuje się ono jak płyn

The original English definition:

fluidised bed (English)
1) A system for burning solid carbonaceous fuel efficiently and at a relatively low temperature, thus minimizing the emission of pollutants. The fuel is crushed to very small particles or a powder and mixed with particles of an inert material. The mixture is fed into a bed through which air is pumped vertically upwards, agitating the particles so they behave like a fluid. The forced circulation of air and the small size and separation of fuel particles ensures efficient burning. 2) A bed of finely divided solid through which air or a gas is blown in a controlled manner so that it behaves as a liquid. (Source: ALL / BRACK)

Looking for professional English translation? Now that you know what "fluidised bed" in Polish is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking English linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate fluidised bed

Learn how to say "fluidised bed" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in English and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC