Translate "floresta tropical" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


floresta tropical — тропична гора (Bulgarian / български)
Растителен клас, състоящ се от високи, близкорастящи дървета с повече или по-малко неразклонени стволове в долните две трети от височината, които формират простиращи се, сравнително равни корони и се намират в области с високи температури и обилни валежи.

Translate floresta tropical

Learn how to say "floresta tropical" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey