Translate "flora" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


flora — flora (Polish / polski)
ogół roślin występujących na określonym obszarze, w określonej epoce geologicznej, a także w określonym środowisku ekologicznym
praca w sposób systematyczny opisująca florę danego regionu

Translate flora

Learn how to say "flora" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey